Pronájem prostor s vnitřním vybavením, jde o 14 prostor po celé ČR

Datum zadání:
9. 1. 2006
Místo realizace
Kategorie:
Reality
Typ poptávajícího:
Poptávajícím je právnická osoba. (např. s.r.o., a.s., ...)

Obecné zadání - Vyzýváme Vás k podání nabídky v rámci zadávacího řízení na pronájem prostor s vnitřním vybavením určené k realizaci projektu.

Certifikace účetních v systému diplomování účetních poradců v ČR s následným celoživotním vzděláváním v systému celoživotního učení a specializace umožňující odstranění kvalifikačních nedostatků, informační negramotnosti a zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce, který je financován z Programu vzdělávání.


I. Podmínky k podání zakázky

1., 2. Kontaktní údaje

3. Zakázka musí být realizována ve více etapách, a to dle harmonogramu uvedeného v bodě VII.

4. Musí být zároveň dodrženy 2 následující podmínky:
- nesmí být překročeny ceny za jednotlivé pronajaté nemovitosti uvedené v bodě VI.
- a zároveň nesmí být překročena celková cena zakázky, která je stanovena na období roku dvou let 3.000.000,00 Kč

(částka za nebytové prostory 20.000,- měsíčně pro jedno krajské regionální centrum.) + Služby spojené s užíváním prostor jsou fakturovány mimo projekt.

5. Místy plnění budou:
a) Praha hlavní město
b) Liberecký kraj
c) Ústecký kraj
d) Pardubický kraj
e) Plzeňský kraj
f) Karlovarský kraj
g) Středočeský kraj
h) Jihočeský kraj
i) Královehradecký kraj
j) kraj Vysočina
k) Olomoucký kraj
l) Zlínský kraj
m) Moravskoslezský kraj
n) Jihomoravský kraj

Nájem kancelářských prostor v rámci vyšších územních -samosprávných celků, bude plně hrazen z prostředků programu vzdělání. Budeme postupně s vybranými dodavateli uzavírat nájemní smlouvy o nájmu.

6. Lhůta pro podání zakázky končí dnem 30.ledna 2005 v 8:30 hod.

7. Nabídku v českém jazyce zpracovanou v originálním znění - zašlete elektornickou formou

Nabídky doručené po uvedené lhůtě nebudou zařazeny do hodnocení.


II. Kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí v nabídce doložit tyto kvalifikační předpoklady:
- doklad potvrzující vlastnictví k nemovitosti
- potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek, (čestné prohlášení lze považovat, jako dostačující doklad).
- čestné prohlášení, že na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz a že uchazeč není v likvidaci.

Veškeré doklady musí být v originálním znění nebo též ve stejnopisu s ověřením pravosti.

III. Práva zadavatele
Zadavatel zakázky si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodů zrušit.

IV. Podmínky zakázky
- Zadavatel připouští nabídky složené z více uchazečů (dodavatelů).
- Zadavatel zařadí do hodnocení jen nabídky uchazečů doručené na podkladě této výzvy.
- Kritériem výběru bude nejnižší cena zakázky.
- Součástí nabídky musí být návrh smlouvy. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká příslušnému uchazeči právní vztah a zadavateli povinnost bezezbytku přijmout tento návrh smlouvy.
- Uchazeč zajistí předání prostor pracovníkům na a řádné předání inventovaného hmotného majetku, který je součástí nájmu. Cenová kalkulace předpokládaných nákladů na služby musí být součástí cenové nabídky.


V. Současný stav
V rámci projektu doposud nebyla pronajata žádná nemovitost určená k naplňování projektu.

VI. Rozsah a technická specifikace zakázky

a) Rodinný domek či vilka nebo část domu, vily

- vnitřní podlahová plocha 80-120 M2
- zařízený
- 4 kanceláře
- kuchyňka
- toalety
- zabezpečovací zařízení s možností na centrální připojení
- inženýrské sítě
- maximální cena pronájmu regionální pobočky 20.000/měsíc


VII. Rozdělení zakázky do dodávek

1. Uskutečněný nájemní vztah nejpozději do 15.2.06 -
- regionální centrum PRAHA
- regionální centrum Středočeský kraj

2. Uskutečněný nájemní vztah nejpozději do 28.2.2006
- regionální centrum Jihomoravský kraj
- regionální centrum Moravskoslezský kraj
- regionální centrum Zlínský kraj

3. Uskutečněný nájemní vztah nejpozději do 15.března 2006
- regionální centrum Liberecký kraj
- regionální centrum Pardubický kraj

4. Uskutečněný nájemní vztah nejpozději do 31.3.2006- regionální centrum Jihočeský kraj
- regionální centrum Plzeňský kraj

5. Uskutečněný nájemní vztah nejpozději do 30. 4. 2006
- regionální centrum Ústecký kraj
- regionální centrum Karlovarský kraj

6. Uskutečněný nájemní vztah nejpozději do 31. 5. 2006
- regionální centrum Královehradecký kraj
- regionální centrum Olomoucký kraj

7. Uskutečněný nájemní vztah nejpozději do 31. 7. 2006
- regionální centrum kraj Vysočina


VIII. Zpracování nabídkové ceny

Nabídkové ceny musí být uvedeny v Kč bez DPH a s DPH rozúčtované v jednotkových cenách za pronájem nemovitosti a pronájem movitého majetku.Dále musí být uvedená celková nabídková cena v souhrnu za celou zakázku bez DPH a s DPH. Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

IX. Platební podmínky
Zadavatel zaplatí dohodnutou cenu bankovním převodem v termínu do 25-ti dnů po obdržení každé z faktur, které budou vystaveny po předání jednotlivých částí zakázky (bod VII.). Následující platby měsíčního nájemného budou řešeny nájemní smlouvou.
Úhrada za služby spojené se sjednáním nájemního vztahu jsou hrazeny na základě fakturace a to do 25 dnů od vzniku nájemního vztahu.

X. Návrh smlouvy
Zadavatel žádá, aby ve smlouvě byly zohledněny všechny podmínky, které jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je podkladem pro čerpání dotace. Smlouva by měla trvat nejméně tři roky.

V Praze dne 9.ledna 2006

Profil zákazníka: vzdělávácí instituce z Prahy

Děkuji za nabídku.

Výhody pro dodavatele

Za rok 2016 jsme dodavatelům zprostředkovali přes 120 000 nových poptávek, a to napříč jejich velikostí i hodnotou.

Každou poptávku, která je do našeho systému vložena, důkladně zkontrolujeme, upravíme a ověříme.

Služby ePoptávka využívá téměř 250 tisíc dodavatelů - od malých živnostníků po velké firmy ze všech oborů podnikání.

Tuto poptávku si právě prohlíží další 2 dodavatelé.